წესდება

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

"საერთაშორისო ინფორმაციის, სამართლის და კულტურული ურთიერთობების უნივერსიტეტი"

1.ზოგადი დებულებები

1.1. შ.პ.ს. „საერთაშორისო ინფორმაციის, სამართლის და კულტურული ურთიერთობების უნივერსიტეტი“ შექმნილია საქართველოს „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად. საზოგადოებას კანონმდებლობით დაშვებული სამეურნეო საქმიანობის განსახორციელებლად აქვს სრული სამეურნეო დამოუკიდებლობა.
1.2. საზოგადოების სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს.

2. სახელწოდება და იურიდიული მისამართი

2.1. საზოგადოების სრული ოფიციალური დასახელებაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საერთაშორისო ინფორმაციის, სამართლის და კულტურული ურთიერთობების უნივერსიტეტი“.
2.2.  საზოგადოების შემოკლებული დასახელებაა შ.პ.ს. „საერთაშორისო ინფორმაციის, სამართლის და კულტურული ურთიერთობების უნივერსიტეტი“.
2.3. საზოგადოების დასახელებაა ლათინური ტრანსკრიპციით „University of International Information, Law and Cultural Relations.” Ltd.
2.4. საზოგადოების იურიდიული მსიამართია: საქართველო, თბილისი, ცემის ქ.  N13.

3. საზოგადოების იურიდიული სტატუსი

3.1. საზოგადოება არის იურიდიული პირი. იგი იურიდიული პირის უფლებებსა და მოვალეობებს იღებს სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. მას აქვს საკუთარი საწესდებო კაპიტალი, ბალანსი, ანგარიშსწორების სავალუტო და სხვა სახის ანგარიშები საბანკო დაწესებულებებში.
3.2. საზოგადოების დამფუძNებელი არის ფიზიკური პირი: ჯულიეტა ალავიძე. დაბადებული 1947 წლის 30 ივნისს ქალაქ მოსკოვში, პროფესიით: საერთაშორისო ჟურნალისტი, დოცენტი, რომელიც ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას.
3.3. საზოგადოებას შეუძლია თავისი სახელით დადოს ხელშეკრულებები, ჰქონდეს იურიდიულად მინიჭებული უფლებები, იყოს მოსარჩელე და მოპასუხე სასამართლოში.
3.4. საზოგადოებას აქვს ბეჭედი, შტამპი, სატიტულო ფურცლები თავისი სახელწოდებით და იურიდიული პირისთვის დამახასიათებელი სხვა რეკვიზიტები;
3.5. საზოგადოებას შეუძლია შექმნას ფილიალები, რომლებიც იურიდიულ პირს არ წარმოადგენენ. ფილიალები მოქმედებენ საზოგადოების მიერ დამტკიცებული დებულებების საფუძველზე;
3.6. საზოგადოება დამოუკიდებლად ადგენს თავისი სამეწარმეო საქმიანობის პროგრამას და განსაზღვრავს განითარების პერსპექტივებს. იგი უფლებამოსილია საკუთარი სახელით განახორციელოს საგარეო ეკონომიკური და საგანმანათლებლო საქმიანობა, გააფორმოს ხელშეკრულებები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან.
3.7. საზოგადოების პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი თავისი ქონებით.
4. საქმიანობის მიზანი და ძირითადი მიმართულებები

4.1. საზოგადოების შექმნის ძრითადი მიზანია საქართველოს რესპუბლიკის მოსახლეობისა და იურიდიული პირების მომსახურება ორგანიზაციის საქმიანობის ქვემოთ ჩამოთვლილი მიმართულებებით. საქმიანობის საგანია:
4.საზოგადოების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 • საგანმანათლებლო საქმიანობა, უმაღლესი და საშუალო განათლება; (უნივერსიტეტის, ინსტიტუტის, ასპირანტურის, კოლეჯის, სკოლა–ლიცეუმის, სკოლის მოსწავლეთა სტუდიების შექმნა და ფუნქციონირება).
 • განათლების დარგის სპეციალისტების მომზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
 • სამეცნიერო და სამეცნიერო–მეთოდოლოგიური საქმიანობა, სასწავლო–მეთოდური მასალების შემუშავება, სემინარების ჩატარება და ა.შ
 • განათლების მიღების პროცესში შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის (ინვალიდებისთვის) ხელშეწყობა ინდივიდუალური სწავლებით და პროგრამების შერჩევით, მათზე შეღავათების გათვალისწინებით.
 • სამეცნიერო კვლევითი, საგამომცემლო და პოლიგრაფიული საქმიანობა. სარეკლამო საქმიანობა, საინფორმაციო საქმიანობა, გაზეთის, ჟურნალის გამოშვება და რეალიზაცია, ტელესტუდიის საქმიანობა. თემატური საგანმანათლებლო სატელევიზიო გადაცემების მომზადება, საკუთარი ტელეფილმების დამზადება.
 • სკოლამდელი ასაკის ბავშვისთვის სპეციალური საგანმანათლებლო მხატვრული სტუდიების შექმნა (მხატვრული კითხვა, ცეკვა, საბავშვო ტელეგადაცემების მომზადება).
 • სამედიცინო მომსახურების, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო კაბინეტების გახსნა და ფუნქციონირება.
 • ყველა ის საქმიანობა, რაც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს.
 • ნებისმიერი სამეურნეო და კომერციული საქმიანობის განხორციელება, რომელიც აკრძალული არ არის საქართველოს კანონმდებლობით. საქმიანობის იმ სახეებს, რომლებსაც სჭირდება სპეციალური ნებართვა საზოგადოება განახორციელებს ამ ნებართვის (ლიცენზიის) აღების შემდეგ.

 

 5. საწესდებო კაპიტალი

5.1. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 2700 ლარს არაფულადი შესატანის სახით.
5.2. საზოგადოების დაფუძნებისას ან საწესდებო კაპიტალის გაზრდისას შესატანი შეიძლება დათქმულ იქნეს და შესრულდეს ნებისმიერი ვალუტით. შესატანი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს აგრეთვე სხვა ქონებრივი და არაქონებრივი ობიექტების სახით. შეტანაზე ვალდებული პარტნიორი პარტნიორი საზოგადოების წინაშე პასუხს აგებს არაფულადი შესატანის იმ ღირებულებისათვის, რაც ამ ობიექტს რეგისტრაციის მომენტში ჰქონდა; თუ ობიექტის ღირებულება დათქმულ თანხაზე ნაკლებია, მაშინ იგი უნდა შეივსოს ფულით; თუ არაფულადი შესატანის ღირებულება აღემატება დათქმულ თანხას, ზედმეტი თანხის უკან დაბრულების მოთხოვნა დაუშვებელია.
5.3. შესატანის უკან დაბრუნება დაიშვება მხოლოდ საწესდებო კაპიტალის შემცირების გზით. ამისთვის საჭიროა ცვლილების შეტანა საზოგადოების წესდებაში. საწესდებო კაპიტალის შემცირება რეგისტრირებულ უნდა იქნეს სამეწარმეო რეესტრში.

 

6. პარტნიორები და მათი უფლება–მოვალეობები

6.1. საზოგადოების მონაწილე შეიძლება იყოს საქართველოს რესპუბლიკის ან უცხოელი პირი სრულწლოვანი მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი.
6.2. რეგისტრაციის მომენტისთვის საზოგადოება შედგება ერთი დამფუძნებლისგან:

 • ალავიძე ჯულიეტა ანტონის–ას, დაიბადა: 30.06.1947წ. ქ. მოსკოვი, მცხოვრები ქ. თბილისი, მუხიანის დასახლება, 3 მიკრორაიონი, 1 კორპუსი, ბინა 70. პირადობის მოწმობა 01003011108 Nდ 0274534, გაცემული: თბილისის გლდანის რაიონის შსს 2 ქვეგანყოფილების მიერ 15.01.2000 წელი. სპეციალობა: საერთაშორისო ჟურნალისტი, დოცენტი.

6.3. საზოგადოების მონაწილე იურიდიული პირები ინარჩუნებენ დამოუკიდებლობას და იურიდიული პირის უფლებებს.
6.4 ტანაბარ პირობებში პარტნიორებს ტანაბარი უფლება–მოვალეობები აქვთ. ყოველ პარტნიორს აქვს წლიური ანგარიშის ასლისა და საზოგადოების ყველა პუბლიკაციის მიღების უფლება. გარდა ამისა, მას უფლება აქვს შეამოწმოს წლიური ანგარიშის სისწორე და ამ მიზნიტ გაეცნოს საზოგადოების საბუღალტრო წიგნებს უშუალოდ ან დამოუკიდებელი ექსპერტის მეშვეობით და საზოგადოების შემდეგ,ოღონდ ამ ანგარიშის დამტკიცებამდე, თუ აღმოჩნდა, რომ ანგარიში არასწორადაა შედგენილი, ამ ანგარიშის შემოწმების ხარჯები ეკისრება საზოგადოებას.
6.5 პარტნიორს  შეუძლია წილის (წილის ნაწილის) გასხვისება და მემკვიდრეობით გადაცემა. პარტნიორის მიერ წილის დათმობა მოითხოვს სანოტარო წესით დამოწმებულ ხელშეკრულებას. სანოტარო დამოწმებაა ასევე საჭირო შეთანხმებების, რომლითაც წარმოიშვება პარტნიორის ვალდებულება წილის გასხვისების შესახებ.
6.6 თუ პარტნიორი თავდაპირველი წილის მისამათებლად შეიძენს სხვა წილს, თითოეული წილი ინარჩუნებს თავის დამოუკდიებლობას.
6.7 პარტნიორი აკონტროლებს საზოგადოების ხელმძღვანელობას.
6.8 რექტორმა დამფუძნებლის მოტხოვნის საფუძველზე დაუყონებლივ უნდა მიაწოდოს მას ინფორმაცია საზოგადოების საქმიანობის შესახებ და ნება დართოს გაეცნოს საზოგადოების წიგნებსა და ჩანაწერებს.
6.9 საზოგადოებისთვის სარგებლობაში გადაცემული ქონების შეტხვევითი დაღუპვის ან დაზიანების რისკი ეკისრება მონაწილეს, რომელმაც გადასცა საზოგადოებას ეს ქონება.
6.10. გარდა ამ წესდებაში ჩამოთვლილი უფლებებისა პარტნიორს უფლება აქვს:

 • მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოების მართვაში;
 • მიიღოს მოგების კუტვნილი წილი და ლიკვიდაციის შემტხვევაში მიიღოს საზოგადოების ქონების კუთვნილი წილი;
 • მიიღოს საზოგადოების მიერ გამოშვებული პროდუქცია (სამუშაოები, მომსახურება, პროექტები) პირველ რიგში.

6.11. გარდა ამ წესდებაში ჩამოთვლილი ვალდებულებებისა მონაწილეები მოვალენი არიან:

 • დროულად შეიტანონ წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში;
 • არ გაახმაურონ კონფიდენციალური ინფორმაცია საზოგადოების საქმიანობი შესახებ;
 • დაიცვან წესდების დებულებები;
 • შეასრულონ საზოგადოების კრების გადაწყვეტილებები.

 

7. მართვის ორგანოები

7.1. საზოგადოების მართვის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს დამფუძნებელი, რომელიც წარმართავს საზოგადოების საქმიანობას.
7.2. საზოგადოების საქმიანობის ორგანიზაციისათვის დამფუძნებელი ნიშნავს რექტორს, რომელიც მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს საზოგადოების ინტერესებს ყველა ორგანიზაციისა და უწყების წინაშე. იგი ორგანიზებას უწევს გადაწყვეტილების შესრულებას და წყვეტს საზოგადოების საქმიანობიდან გამომდინარე ყველა საკითხს.

7.1. საზოგადოების პარტნიორი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ დაუთმოს თავისი წილი (წილის ნაწილი) სხვა ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს;
7.2. საზოგადოების პარტნიორი სხვა პირისათვის, საწესდებო კაპიტალის თავისი წილის (წილის ნაწილის) გადაცემასთან ერთად, გადასცემს მას ყველა უფლებებსა და მოვალეობებს;
7.3. საზოგადოების პარტნიორს უფლება აქვს გადასცეს სხვა პირს თავისი წილი (წილის ნაწილი) საწესდებო ფონდში, მხოლოდ თავისი ანაბრის მთლიანად შევსების შემდეგ;
7.4. საზოგადოების პარტნიორის გარდაცვალების (ფიზიკური პირი) ან რეორგანიზაციის (იურიდიული პირი) შემთხვევაში ქონებრივი და სამართლებრივი მემკვიდრეობა გადადის მის კანონიერ მემკვიდრეზე;

 

8. პარტნიორთა კრება

8.1 დამფუძნებელი იწვევს კრებას, რომელიც ტარდება წელიწადში ერთხელ მაინც და იღებს გადაწყვეტილებას წლიური შედეგების შესრულების შესახებ.
8.2 პარტნიორი იღებს გადაწყვეტილებებს ყველა საკითხზე, კერძოდ;

 • სამეურნეო პოლიტიკის ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა;
 • წილთა შეძენა და გასხვისება, ასევე, საწარმოთა შეძენა, გასხვისება და ლიკვიდაცია;
 • ფილიალებისა და წარმომადგენლობების შექმნა და ლიკვიდაცია;
 • უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა;
 • ინვესტიციების შესახებ, რომელთა ღირებულება ერთ სამეურნეო წელიწადში აღემატება ბოლო წლის საბალანსო თანხის ათ პროცენტს;
 • სესხებისა და კრედიტების აღება, რომელიც ცალკე ან მთლიანად აღემატება პარტნიორთა კრების მიერ დადგენილ ოდენობას;
 • იმ სესხისა და კრედიტის უზრუნველყოფა, რომლებიც არ მიელუთვნებიან ჩვეულებრივ საწარმოო საქმიანობას;
 • ხელმძღვანელ მუშაკთათვის მოგებისა და საერთო შემოსავალში მონაწილეობისა და პენსიის მიცემის პრინციპების განსაზღვრა;
 • პროკურის გაცემა და გაუქმება;
 • იმ დამატებითი უფლებების გამოყენება, რომლებიც საზოგადოებას აქვს დაფუძნებიდან ან საზოგადოების მართვიდან გამომდინარე რექტორის ანდა პარტნიორის მიმართ, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლობა იმ პროცესში, რომლებსაც იგი რექტორის წინააღმდეგ მართავს;
 • წლიური შედეგების დამტკიცება და შედეგების გამოყენება;
 • შესატანების გადახდის მოთხოვნა;
 • დამატებითი შესატანების უკან დაბრუნება;
 • რექტორის დანიშვნა და გამოწვევა, მასთან შრომის ხელშეკრულების დადება და შეწყვეტა, აგრეთვე მისი ანგარიშის დამტკიცება.

8.3 ყველა გადაწყვეტილება, რომელთა მნიშვნელობა სცილდება საზოგადოების ჩვეულებრივ საქმიანობას, მოითხოვს პარტნიორის გადაწყვეტილებას
8.4. პარტნიორი საზოგადოების ხელმძღვანელობას აძლევს ცალკეულ დავალებებს ამ ხელმძღვანელობის კომპეტენცისს ფარგლებში.
8.5. რექტორს შეუძლია მოიწვიოს საზოგადოების კრება პარტნიორთათვის ერთი კვირით ადრე გაგზავნილი დაზღვეული წერილით, რომელიც უნდა შეიცავდეს დღის წესრიგის პროექტს, წერილის მიღებიდან სამი დღის ვადაში პარტნიორს შეუძლია ცვლილებები შეიტანოს დღის წესრიგში.
8.6. საზოგადოების რექტორის დანიშვნა და თანამდებობიდან განთავისუფლება ხდება პარტნიორის გადაწყვეტილებით.

9. რექტორი

9.1. საზოგადოებას ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა ეკისრება რექტორს და დირექტორს.
9.2. რექტორი და დირექტორი საზოგადოების საქმეებს უნდა გაუძღვეს ნამდვილი კომერსანტის გულისხმიერებითა და კეთილსინდისიერებით. თუ იგი არ შეასრულებს ამ მოვალეობას, წარმოშობილი ზარალისათვის პარტნიორების წინაშე აგებს პასუხს. საზოგადოების ხელმძღვანელებმა უნდა დაამტკიცონ, რომ მათ არ დაურღვევიათ თავიანთი მოვალება.
9.3 საზოგადოების უარი რეგრესიული ანაზღაურების მოთხოვნაზე ან საზოგადოების კომპრომისის ბათილია, თუ ანაზღაურება აუცილებელია საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად. ეს წესი არ მოქმედებს, თუ ანაზღაურებისთვის ვალდებული პირი გადახდისუუნაროა ანდა გაკოტრების თავიდან აცილების ან საბანკროტო წარმოების შეწყვეტის მიზნით მოურიგდება თავის კრედიტორებს. თუ ანაზღაურება აუცილებელია საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად, საზოგადოების ხელმძღვანელობის ვალდებულება არ წყდება იმის გამო, რომ ისინი მოქმედებენ პარტნიორთა გადაწყვეტილებების შესასრულებლად.
9.4 რექტორი უფლებამოსილია:

 •  დაამტკიცოს საზოგადოების ნორმატიული დოკუმენტები და საშტატო განრიგი დამფუძნებელთათ შეთანხმებით.
 • დამფუძნებელთა შეთანხმებით მიიღოს და გაათავისუფლოს სამუშაოდან საზოგადოების მუშაკები, წაახალისოს და დასაჯოს ისინი შინაგანაწესის შესაბამისამ;
 • დადოს გარიგებები, გასცეს მინდობილობები;
 • გახსნას ანგარიშები;
 • გამოსცეს საორგანიზაციო–განმკარგულებელი ხასიათის დოკუმენტები;
 • გადაწყვიტოს კანონმდებლობით და საზოგადოების წესდებით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

10. წლიური შედეგები

10.1. პარტნიორებს აქვთ წლიური გაუნაწილებელი მოგების მიღების უფლება ნაშთის ჩათვლით და ზარალის გამოკლებით.
10.2. შედეგების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას პარტნიორებს შეუზლია თანხა მოგებიდან ანარიცხებში ჩარიცხონ ან წარმაოდგინონ როგორც მგოება.
10.3. წლიური წმინდა მოგების განაწილება ხდება წილების პროპორციულად.
10.4. დაუშვებელისა საწესდებო კაპიტალის როგორც მოგების განაწილება.

11. საწარმოო–სამეურნეო საქმიანობა

11.1. საზოგადოება თავის საქმიანობას ახორციელებს სრული სამეურნეო ანგარიშის, თვითდაფინანსების და თვითანაზღაურების პრინციპებზე.
11.2. საზოგადოების სამეურნეო წელი იწყება 1 იანვარს და მტავრდება 31 დეკემბერს.
11.3. საზოგადოებას შეუძლია დაარსოს ფილიალები, წარმომადგენლობები, ქვედანაყოფები და ა. შ. როგორც საქართველოს რესპუბლიკაში, ასევე მის ფარგლებს გაერთ, რომლებიც მოქმედებენ კრების მიერ დამტკიცებული შესაბამისი დებულების (წესდების) თანახმად.
11.4. საზოგადოება ხსნის ანგარიშებს ნებისმიერ საფინანსო–საკრედიტო დაწესებულებაში და მათი საშუალებით აწარმოებს ყველა საკრედიტო–საანგარიშსწორებო ოპერაციებს როგორც ეროვნული, ასევე უცხოური ვალუტით უნაღდო ანგარიშსწორებით, ნაღდ ანგარიშზე ან სხვა გადასახდელი საშუალებებით გადასახადი თანხის სიდიდის განუსაზღვრელად. ანგარიშსწორების ფორმები განისაზღვრება საზოგადოებისა და მისი პარტნიორების ურთიერთშეთანხმებით.
11.5. თავისი მიზნების მისაღწევად უნივერსიტეტი ხსნის შემდეგ ფაკულტეტებს:

 • საერთაშორისო სამართალი (სამართალმცოდნეობა, იურიდიულ–ეკონომიკური მენეჯმენტი);
 • საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები: (მსოფლიო ბანკების და საერთაშორისო საკრედიტო ურთიერთობები; ადმინისტრაციული მართვის ორგანიზაცია; საბანკო საფინანსო საქმიანობა; საგადასახადო–საბაჟო საქმიანობა; საგადასახადო საქმე და აუდიტი.
 • საერთაშორისო ჟურნალისტიკა და რეჟისურა: (საერთაშორისო ჟურნალისტიკა(პრესა, რადიო, ტელევიზია); ტელეჟურნალისტიკა–ტელერეჟისურა; კინო–ტელე რეჟისურა.
 • საერთაშორისო დიპლომატიური ურთიერთობები და პოლიტოლოგია;
 • სამედიცინო: (სამკურნალო, პედიატრია, სტომატოლოგია, სამედიცინო ფსიქოლოგია და სახალხო მედიცინა);
 • ფილოლოგიური: ( ქართული ენა და ლიტერატურა, რუსული ენა და ლიტერატურა);
 • უცხო ენები: (ინგლისური, გერმანული, გრანგული, ესპანური);
 • პედაგოგიური: (დაწყებითი განთლების პედაგოგიკა და განტლება, სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგიკა და მეთოდიკა);
 • საერთაშორისო ტურიზმის და გამოყენებითი კულტუროლოგიის;
 • უნივერსიტეტი აგრეთვე ხსნის მოსამზადებელ განყოფილებებს, ახორციელებს საღამოს დასწრებულ და დაუსწრებელ სწავლებას.
 • დივერსიფიკაცოოს წესით ნებისმიერი სხვა სახის საქმიანობის განხორციელება, როგორც საქართველოში, ასევე სვა ქვეყნებშ. მათი კანონმდებლობის შესაბამისა.

11.6. საქმიანობის იმ სახეების განსახორციელებლად, რომლებიც ექვემდებარებიან ლიცენზირებას, საზოგადოება ვალდებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს ლიცენზია.

12. პასუხისმგებლობა

12.1 საზოგადოება პასუხ აგებს თავის ვალდებულებებზე მთელი თავის ქონებით.
12.2. საზოგადოება პასუხს არ აგებს სახელმწიფოსა და პარტნიორების ვალდებულებებზე ისევე, როგორც სახემწიფო არ აგებს პასუხს საზოგადოების ვალდებულებებზე.

13. საზოგადოების საქმიანობის შეწყვეტა

13.1 ლიკვიდატორებმა დანიშვნისთანავე უნდა შეადგინონ ბალანსი. საზოგადოების საბუღალტრო წიგნებიდან ან სხვა წყაროებიდან ცნობილ კრედიტორებს საზოგადოების ლიკვიდაციის შესახებ უნდა აცნობონ სპეციალური შეტყობინებით, ხოლო უცნობ კრედიტორებსა და იმ კრედიტორებს, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი უცნობია, საჯარო განცხადებით, და მოიწვიონ ისინი მათი პრეტენზიების განცხადებისთვის.
13.2 ლიკვიდატორები მოვალენი არიან დაამთავრონ მიმდინარე საქმეები, განახორციელონ აქტივები და შეასრულონ საზოგადოების ვალდებულებები, თუ ბალანსიდან დავალიანება არ გამომდინარეობს. დავალიანების დადგენისთანავე ისინი მოვალენი არაინ ამის თაობაზე აცნობობ სასამართლოს, რომელმაც უნდა აღძრას საბანკროტო საქმე. ლიკვიდატორები წარმოადგენენ საზოგადოებას ლიკვიდაციასტან დაკავშირებულ გარიგებებში, შეუძლიათ წარმართონ ამასთან დაკავშირებული პროცესები, დაამთავრონ საარბიტრაჟო საქმეები ან მორიგებით დაასრულონ დავები, ხოლო თუ საჭიროა, ჩაერთონ ახალ გარიგებებშიც. მათ შუძლიათ აგრეთვე თავისუფლად გაყიდონ აქტივები. გრძელვადიანი ლიკვიდაციის დროს მათ ყოველწლიურად უნდა შეადგინონს შუალედური ბალანსები, საზოგადოება პასუხს აგებს ლიკვიდატორის მიერ თავის საქმიან მოვალეობათა შესრულების უნებართვო მოქმედებებით მიყენებული ზიანისათვის.
13.3. ლიკვიდირებული საზოგადოების ქონება, ვალების დაფარვის შემდეგ, ნაწილდება პარტნიორებს შორის, მათ მიერ გაღებული თანხებისა და მათ წილებთან დაკავშირებული უფლებების შესაბამისად. განაწილება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ერთი წლის გასვლის შემდეგ. ეს ვადა იანგარიშება იმ დღიდან, როცა მოვალეები მესამედ იქნენ პუბლიკაციის მეშვეობით გამოძახებული. განაწილება შეიძლება მოახდინოს სასამართლომ ერთი წლის ვადის გასვლამდეც, თუკი არსებული ვითარებიდან გამომდინარე ეს საფრთხეს არ უქმნის კრედიტორებს.
13.4. თუ ცნობილი კრედიტორები არ განაცხადებენ თავიანთ მოთხოვნებს, მათი მოთხოვნების ღირებულება სასამართლოსგან დეპონირდება. ამგვარადვე უდნა იქნეს დეპონირებული საზოგადოების სადავო ვალდებულებების შესაბამისი ღურებულება, რომელთა შესრუელბის ვადა ჯერ არ დამდგარა, განაწილება არ შეჩერდება ამ ვალდებულებათა შესრულებამდე.
13.5. წესები საზოგადოების ფულის გახარჯვის შესახებ არ გამოიყენება ლიკვიდაციის პერიოდში.
13.6 თუ საზოგადოების ქონების განაწილებისას წარმოიშვა დავა პარტნიორებს შორის, ლიკვიდატორებმა უნდა შეწყვიტონ განაწილება დავის კანონიერად გადაწყვეტანმდე.
13.7. პარტნიორს შეუძლია ერთ ფორმის საზოგადოება გარდაქმნას სხვა სამართლებრივი ფორმის საზოგადოებად წილობრივი ურთიერთობებისა და საზოგადოების საქმიანობის საგნის შენარცუნებით. გარდაქმნა დაიშვება მხოლოდ სამეურნეო წლის დამთავრედბიდან ექვსი თვის ვადაში ახალი სამეურნეოწლის დასაწყისის გათვალისწინებით. გარდაქმნის ბალანსში აქტივები შეიტანება ძველი საბალანსო ან საბაზრო ღირებულებით.
13.8. საბაზრო ღირებულებას ამოწმებენ დამოუკიდბელი ექსპერტები. საზოგადოების გარდაქმნისათვის აუცილებელია ხმების საერთო რაოდენობის უბრალო უმრავლესობა, ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში კი გადაწყვეტილება მიიღება ერთხმად.
13.9. საზოგადოებებს შეუძლიათ გაერთიანება (შერწყმა). შერწყმის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭიროა ხმების საერთო რაოდენობის უბრალო უმრავლესობა, ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში კი გადაწყვეტილება მიიღება ერთხმად. შერწყმის შესახებ გადაწყვეტილებაში უნდა აღინიშნოს, ერთი საზოგადოება უერთდება მეორეს, თუ ორივე საზოგადოება ერთიანდება ერთ ახალ საზოგადოებად. თუ შერწყმის დროს მოხდება გადახვევები საბალანსო ღირებულებებიდან, შერწყმის ბალანსში ღირებულება უნდ ადაზუსტდეს დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ. შერწყმის შესახებ გადაწყვეტილებამ უდნა განსაზღვროს პარტნიორთა უფლება–მოვალეობანი, თუ ისინი არ ხელმძღვანელობენ საწესდებო კაპიტალში მათი წილის პრინციპებით. საზოგადოება, რომელმაც ძველი საზოგადოება მიიერთა, ან ახლად შექმნილი საზოგადოება წარმოადგენენ ადრინდელი საზოგადოების ( საზოგადოებების) უფლებამონაცვლეს.
13.10. საზოგადოება, რომლის შემადგენლობაში რამდენიმე საწარმოო ერთეულია, შეიძება დაიყოს მის შემადგენლობაში მყოფ საწარმოებად და მათ გააგრძელონა საქმიანობა როგორც დამოუკიდებელმა საწარმოებმა, საკუტარი ორგანიზაციულ–სამართლებრივი ფორმით (გაყოფა ნატურით). შემადგენლობაში მყოფი საწარმო წარმაოდგენს საწარმო–ორგანიზაციულად განცალკევებულ ერთეულს, რომელსაც აქვს საკუთარი საქმიანობის სფერო, ნატურით გაყოფა დაიშვება საბალანსო ღირებულებით, თუ დადგინდა უფრო მაღალი ღირებულება, იგი უნდა შემოწმდეს დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ. ნატურით გაყოფის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ ადრინდელი პარტნიორები ნატურით გაყოფილ საწარმოშ მონაწილეობდნენ სხვადასხვა წილობრივ საფუძველზე.
13.11. შერწყმა და ნატურით გაყოფა დაიშვება მხოლოდ წლიური ანგარიშის შედგენის დღისათვის და ამ დღიდან ექვსთვიანი უკუქცევითი ძალით.

14. ხანდაზმულობა. გასაჩივრების ვადები

14.1. პრეტენზიების ხანდაზმულობის ვადა არის ხუთი წელი მათი წარმოშობიდან, საზოგადოების ლიკვიდაციიდან ან პარტნიორის გასვლიდან, თუ კანონი სხვა რამეს არ განსაზღვრავს.
14.2. დაუშვებელია პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების გასაჩივრება კრების ოქმის შედგენიდან ორი თვის გასვლის შემდეგ.

15. ფილიალები

15.1. საზოგადოება შეუძლია დააარსოს ფილიალები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში  და აგრეთვე მის ფარგლებს გარეთ, რომლებიც იურიდიულ პირს არ წარმოადგენენ, ფილიალის შექმნის შესახებ ეცნობება საზოგადოების ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებულ სასამართლოს.
15.2. კანონით დადგენილი ხელმოწერები შესანახად უნდა გადაეცეს ფილიალის მარეგისტრირებელ სასამართლოში.

16. გამოქვეყნება და კონფიდენციალობა

16.1. საზოგადოება აქვეყნებს ამ კანონით გათვალისწინებულ ინფორმაციასა და ფაქტებს, კერძოდ, სამეწარმეო რეესტრის მონაცემებს, ინფორმაციას წილობრივი მონაწილეობისა და პარტნიორთა კრებების შესახებ. სხვა ინფორამციისა და ფაქტების გამოსაქვეყნებლად აუცილებელია პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება, როგორც მთლიანად, ასევე ცალკეულ შემთხვევებში.
16.2. სხვა შემთხვევებში საზოგადოების ორგანოების სხდომათა შინაარსი და შედეგები კონფიდენციალურია, თუკ იეს შედეგები არ ექვემდებარება გამოქვეყნებას. ზოგადად ან ცალკეულ შემთხვევებში საზოგადოების ორგანოებს შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება კონფიდენციალობის გაუქმების შესახებ.

17. დასკვნითი დებულებები

17.1. დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით წინამდებარე წესდება შეიძლება შეცვლილ იქნას.
17.2. ეს ცვლილებები ძალაში შედის სასამართლოში რეგისტრაციის დღიდან. წესდება ძალაში შედის სასამართლოში მისი რეგისტრირების დღიდან.

 

საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორი:

ჯულიეტა ალავიძე